เคล็ดลับยอดนิยมเพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

เจ้าของธุรกิจต้องเข้าหาโอกาสในการเจริญเติบโตอย่างถูกวิธี ด้วยการตั้งเป้าหมายแบบ SMART ทุกคนมีล้วนเป้าหมาย แต่การตั้งเป้าหมายแบบ SMART จะช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ โดย SMART เป็นคำย่อสำหรับวิธีการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ Specific (เฉพาะเจาะจง)What exactly do you want to achieve? ให้ระบุอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการบรรลุเป้าหมายอะไร ไม่ใช่เพียงความคิดที่คลุมเครือเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอาจจะทำ Measurable (วัดผลได้) How will you know you have achieved it? เป้าหมายของคุณต้องวัดผลได้ เพื่อให้คุณเห็นว่าคุณกำลังก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหน Achievable (ทำได้) Is it in your power to achieve it? แน่นอน การตั้งเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้นั้นไม่มีประโยชน์ Relevant (เกี่ยวข้อง) Is it realistic that you will achieve it? เป้าหมายของคุณเหมาะสมกับธุรกิจในปัจจุบันและทีมปัจจุบันของคุณหรือไม่…